Συμμετοχή στην κλήρωση στο Top Epee Greek Fencers!

Συμμετοχή στην κλήρωση στο Top Epee Greek Fencers!

Jul 6, 2023
Όροι και Προϋποθέσεις
 • Η εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο SKY EXPRESS Α.Ε., (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «η Ενέργεια») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι») στο πλαίσιο της οποίας θα χορηγήσει το Δώρο της Κλήρωσης, ως ορίζεται ακολούθως στους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο (site) της Διοργανώτριας https://www.skyexpress.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι και ενημερωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την ανάδειξη των νικητών των κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας. Εφιστάται στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην Ενέργεια, η προσεκτική αξιολόγηση των Όρων συμμετοχής, καθώς η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται ρητή αποδοχή των Όρων συμμετοχής που ακολουθούν.
 • Διάρκεια: Η Ενέργεια θα διαρκέσει από την 6/7/2023 και ώρα 18:00 μέχρι και την 7/7/2023 και ώρα 11:59. Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν μετά τη λήξη της Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.
 • Δικαίωμα Συμμετοχής στις κληρώσεις της παρούσας Ενέργειας έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι (είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με σχέση έμμισθης εντολής) στη Διοργανώτρια ή σε εταιρείες του ομίλου εταιρειών στον οποίο η Διοργανώτρια ανήκει, καθώς και οι α΄ και β΄ βαθμού συγγενείς τους. Από τη συμμετοχή αποκλείονται επίσης πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση της προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς τους έως και β’ βαθμού. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείει αυτομάτως συμμετοχές που δεν είναι σύμφωνες με τους παρόντες όρους ή συμμετέχοντες που επιχειρούν να παρέμβουν παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή των οποίων η συμμετοχή, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 • Κλήρωση: Την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Ενέργειας κατά τη διάρκεια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους, ήτοι τη 10η Ιουλίου 2023, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή του Δώρου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία των κληρώσεων με σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό σύνδεσμο της Ενέργειας στον ιστότοπο της Διοργανώτριας Η κλήρωση θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας, στον 1ο όροφο του Κτιρίου 48, στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.
 • Διαδικασία Συμμετοχής: Ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα, για να λάβει συμμετοχή στην ενέργεια του Διαγωνισμού: Να σκανάρει το “QR code” που θα βρει στο ενημερωτικό φυλλάδιο της εκδήλωσης και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει εγγραφή στο “newsletter” της SKY express, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό του, το email του και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής της ενέργειας στο ανάλογο πεδίο. Μετά την εγγραφή στο “newsletter” της SKY express και την αποδοχή των Όρων συμμετοχής, ο συμμετέχων θα μπει αυτόματα σε λίστα συμμετοχών που θα λάβουν μέρος στις κληρώσεις της Ενέργειας. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο και η τυχόν ανάδειξη ενός συμμετέχοντα ως νικητή σε μία κλήρωση αποκλείει αυτόματα την περαιτέρω συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις της Ενέργειας. Ο/Η νικητής θα λάβει ενημέρωση στο email, με το οποίο πραγματοποίησε την εγγραφή του.
 • Δώρο: - Το δώρο της κλήρωσης θα είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής σε δρομολόγιο εσωτερικού της SKY express βάσει διαθεσιμότητας σε πτήσεις οι οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως και τη 15η Δεκεμβρίου 2023. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον νικητή και ο ίδιος δύναται να αποδεχθεί το Δώρο του μέχρι και την 12η Ιουλίου. Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο νικητής μπορεί να προχωρήσει στην εξαργύρωση του Δώρου (επιλογή δρομολογίου και κράτηση του εισιτηρίου) του ορίζεται έως και την 21η Ιουλίου 2023. Σε περίπτωση, που το δρομολόγιο που επιλέξει ο νικητής ακυρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί θα παρασχεθεί στον νικητή η δυνατότητα εναλλακτικού προγραμματισμού ταξιδίου σε άλλο διαθέσιμο δρομολόγιο εσωτερικού της Διοργανώτριας, χωρίς να γεννάται ουδεμία επιπλέον αξίωση από την πλευρά του Νικητή έναντι της Διοργανώτριας. Διευκρινίζονται τα εξής: Στα αεροπορικά εισιτήρια περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου. Ο τύπος ναύλου ανήκει στην κατηγορία SKY enjoy. Ο Νικητής του δώρου θα ενημερωθεί μέσω του email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή Κλήρωσης εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος (e-mail), δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού δώρου και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω δώρο. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη εξαργύρωσης του δώρου από τον νικητή. Η συμμετοχή στην Ενέργεια και το δώρο που θα δοθεί είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρήματα. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής ή παράλειψης αναζήτησης από κάποιο Νικητή του Δώρου της Κλήρωσης, εντός ενός μήνα από την Κλήρωση, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την απόδοση του Δώρου στον Νικητή. H Διοργανώτρια ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των Δώρων της Κλήρωσης και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν υποστεί ο κάθε Νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω Δώρα που κέρδισε ή κατά τη χρήση των εν λόγω Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ματαιώσεις, καθυστερήσεις, ατυχήματα, σωματικές βλάβες, κλοπές ή οποιαδήποτε ζημία των νικητών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ή για γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως ενδεικτικά: απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες, εξεγέρσεις, μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ).
 • Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενέργειας, η Διοργανώτρια προβαίνει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα των στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ενέργειας για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), στον Ν. 4624/2019 και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.
 • Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (callcenter@skyexpress.com). Σε περίπτωση που θεωρούν ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν, εφόσον επιθυμούν, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει την Ενέργεια. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή και οποιονδήποτε άλλο όρο της, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του διαδικτυακού τόπο (https://www.skyexpress.com) με ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο.
 • Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στην Ενέργεια ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν την παρούσα Ενέργεια καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 • Οι συμμετέχοντες δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου της Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
 • Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.