Όροι και διατάξεις μεταφοράς

1
Οι όροι μεταφοράς και οι εφαρμοστέοι βάσει της κείμενης νομοθεσίας κανονισμοί αποτελούν μέρος του εισιτηρίου που έχει επιλέξει ο Επιβάτης. Στη σύμβαση αυτή ο όρος «εισιτήριο» σημαίνει «το ηλεκτρονικό εισιτήριο επιβάτη» ή «τον κωδικό επιβεβαίωσης εισιτηρίου», του οποίου μέρος αποτελούν αυτοί οι όροι και οι ειδοποιήσεις. Ο όρος «Μεταφορέας» περιλαμβάνει όλους τους αεροπορικούς μεταφορείς, που σύμφωνα με τους παρακάτω όρους μεταφοράς μεταφέρουν ή αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τον επιβάτη ή τις αποσκευές του ή εκτελούν κάποια άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με την αεροπορική μεταφορά. Ο όρος «ηλεκτρονικό εισιτήριο» ή «κωδικός επιβεβαίωσης εισιτηρίου» σημαίνει την Απόδειξη Δρομολογίου που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό του Μεταφορέα, και την κάρτα επιβίβασης. Σύμβαση της Βαρσοβίας, νοείται η Σύμβαση για την Ενοποίηση των Διατάξεων των σχετικών με τις Διεθνείς Αερομεταφορές που υπογράφτηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929 και τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955, όπως και του Μόντρεαλ που υπογράφτηκε το 1999.
2
Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης του Μεταφορέα ισχύει και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του και για οποιοδήποτε πρόσωπο που το αεροσκάφος του χρησιμοποιείται από τον μεταφορέα για μεταφορά όπως και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του προσώπου αυτού. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε διάταξη αυτής της σύμβασης.
3
Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση της μεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιστάσεις ο Μεταφορέας μπορεί να αντικαταστήσει αεροσκάφη και σε περίπτωση ανάγκης να μεταβάλει προγραμματισμένα δρομολόγια. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την εξασφάλιση ανταπόκρισης που δεν περιλαμβάνεται στο εισιτήριο του Επιβάτη.
4
Ο Επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους και τις εφαρμοστέες διατάξεις σχετικά με τα αεροπορικά ταξίδια, καθώς και να επιδεικνύει τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται. Επίσης, οφείλει να φθάνει στο αεροδρόμιο στην ώρα που έχει ορίσει ο Μεταφορέας.
5
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον αερομεταφορέα, σχετικά με το ταξίδι σας, μπορούν να διαβιβαστούν στις αρμόδιες κρατικές αρχές για λόγους ελέγχου συνόρων και ασφάλειας αερομεταφορών.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

6
Ο όρος «ζημιά» περιλαμβάνει θάνατο, τραυματισμό, καθυστέρηση, μερική ή ολική απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά, που προκύπτει από τη μεταφορά ή τυχόν άλλες συναφείς υπηρεσίες, που εκτελούνται από τον Μεταφορέα.
7
Η ευθύνη μας ως Μεταφορέα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 889/2002 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία που επέρχεται λόγω της συμμόρφωσής μας προς το εφαρμοστέο δίκαιο ή κρατικές εντολές ή κανονισμούς. Κάθε ευθύνη που έχουμε για αποζημίωση περιορίζεται λόγω δικής σας αμέλειας που προκάλεσε, συνέβαλε ή επέτεινε τη ζημία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
8
Ως Μεταφορέας ευθυνόμαστε μόνο για τη ζημία που επέρχεται κατά τη μεταφορά σε πτήσεις ή τμήματα πτήσεων, στο εισιτήριο των οποίων εμφανίζεται ο Κωδικός μας Αερομεταφορέα.
9
Η ευθύνη του Μεταφορέα για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών έως 1.131 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση € 1.300). Ανεξάρτητα από τα όσα καθορίζονται στη σύμβαση μεταφοράς ή σε άλλο νόμο, που ισχύει: (α) Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημιές σε επιβάτη ή σε αποσκευή που δεν έχει παραδοθεί στο “check-in counter” και καταγραφεί από τον Μεταφορέα, εκτός αν η ζημιά αυτή έγινε από αμέλεια του Μεταφορέα. (β) Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, που προέρχεται άμεσα και αποκλειστικά από την πιστή εφαρμογή νόμων, κρατικών κανονισμών, διατάξεων ή εντολών ή από τη μη τήρησή τους από τον επιβάτη. (γ) Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός ευθύνης του Μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης θα έχει εφαρμογή και στους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του Μεταφορέα, όπως επίσης και σε οποιονδήποτε που το αεροσκάφος του χρησιμοποιείται από τον Μεταφορέα για τη μεταφορά καθώς και στους πράκτορες, στους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του.
10
Σε περίπτωση ζημιάς σε παραδοθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω και καταγεγραμμένη από τον Μεταφορέα αποσκευή, πρέπει να γίνει έγγραφη δήλωση ζημίας στον Μεταφορέα άμεσα μετά την παραλαβή και ανακάλυψη της ζημιάς. Δηλώσεις ζημίας που υποβάλλονται πέραν του ορίου των (7) ημερών από την παραλαβή δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση καθυστερημένης παραλαβής της αποσκευής τυχόν δήλωση ζημίας πρέπει να γίνει μέσα σε 21 ημέρες από την ημέρα παραλαβής.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

11
Το εισιτήριο μετά την επιβεβαίωση τη κράτησης ισχύει για τη μεταφορά από το αεροδρόμιο του σημείου αναχώρησης στο αεροδρόμιο του τόπου προορισμού ακολουθώντας τη διαδρομή που αναφέρεται στο εισιτήριο.
12
Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση της μεταφοράς. Οι ώρες που αναφέρονται στα δρομολόγια ή οπουδήποτε αλλού είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Ο Μεταφορέας μπορεί χωρίς προειδοποίηση να αντικαταστήσει μεταφορείς ή αεροσκάφη και σε περίπτωση ανάγκης να μεταβάλλει ή να παραλείπει σταθμούς που είναι γραμμένοι στο εισιτήριο. Ο Μεταφορέας μπορεί να αλλάξει τα δρομολόγια χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για την εξασφάλιση ανταπόκρισης. Επίσης, μπορεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του ή για τεχνικούς λόγους και εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, να ακυρώσει, διακόψει, παρεκκλίνει, αναβάλει ή καθυστερήσει οποιαδήποτε πτήση ή παραπέρα δικαίωμα μεταφοράς ή εξασφάλιση θέσης. Μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε αναχώρηση ή προσγείωση και αυτά χωρίς καμιά ευθύνη. Οφείλει μόνο να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου και τις επιβαρύνσεις των αποσκευών σύμφωνα με τα τιμολόγιά του για το μέρος του εισιτηρίου που δεν χρησιμοποιήθηκε. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης ο Μεταφορέας αποκλειστικά και μόνο κρίνει και αποφασίζει ποιοι επιβάτες ή είδη θα μεταφερθούν.
13
Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις κρατικές διατάξεις σχετικά με τα ταξίδια. Οφείλει να φθάνει στο αεροδρόμιο 60 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς το εξωτερικό πρέπει να φθάνουν στο αεροδρόμιο δύο (2) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλεια ή για τυχόν έξοδα που θα κάνει ο επιβάτης σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τον πιο πάνω όρο. Δεν έχει επίσης την υποχρέωση να επιστρέψει το αντίτιμο της διαδρομής. Σε περίπτωση που οι ναύλοι αυξηθούν, ο επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά, χωρίς καμία προειδοποίηση.
14
Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Μεταφορέα δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει οποιαδήποτε διάταξη της σύμβασης αυτής.
15

Ειδικές κατηγορίες επιβατών:

 • I. Εγκυμονούσες

  • Μέχρι την 28η εβδομάδα της κυήσεως: Δεν υπάρχουν περιορισμοί ή δεν απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά.
  • Μεταξύ της 29ης και της 35ης εβδομάδας της κυήσεως (ή την 31η εάν κυοφορείτε δίδυμα): Χρειάζεστε ιατρικό πιστοποιητικό από τον γιατρό σας για την κατάσταση της υγείας σας, καθώς και για τη δυνατότητα να ταξιδέψετε αεροπορικώς. Το πιστοποιητικό θα χρειαστεί να παραδώσετε στον αερομεταφορέα.
  • Από τη 36η εβδομάδα κυήσεως (ή την 32η εάν κυοφορείτε δίδυμα) : Οι εγκυμονούσες δεν μπορούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς.

 • II. Ασυνόδευτα παιδιά

  • Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 12 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτα υπό την προϋπόθεση της παρουσίας γονέα/συνοδού ή κηδεμόνα τόσο στο αεροδρόμιο αναχώρησης όσο και της άφιξης και εφόσον ο Μεταφορέας έχει ενημερωθεί πριν την έκδοση του εισιτηρίου και έχει επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα της ειδικής υπηρεσίας συνοδείας ανηλίκου για τη συγκεκριμένη πτήση.
  • Tο παιδί πρέπει να φέρει μαζί του διαβατήριο. Μόνο για πτήσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας ένα έγκυρο δημόσιο έγγραφο, με πρόσφατη φωτογραφία του (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας) επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.
  • Εάν η σχέση του παιδιού με τον δηλωθέντα συνοδό, είτε κατά την αναχώρηση είτε κατά την άφιξη, δεν αποδεικνύεται από έγκυρο δημόσιο έγγραφο, τότε χρειάζεται εξουσιοδότηση και από τους δυο γονείς επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr για την παραλαβή/παράδοση του παιδιού από ή σε αυτό το άτομο/συνοδεία.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο κηδεμόνας / συνοδός του παιδιού στο αεροδρόμιο αναχώρησης και άφιξης φέρει μαζί του την ταυτότητά του, καθώς και την εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, ΚΕΠ , ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.
  • Υπάρχει ειδική πρόσθετη χρέωση για την υπηρεσία αυτή ανά διαδρομή. Η παράδοση του ασυνόδευτου παιδιού γίνεται στο αεροδρόμιο προορισμού με την ταυτοποίηση και υπογραφή του γονέα/συνοδού ή κηδεμόνα που θα παραλάβει το παιδί.

 • III. Άτομα με ειδικές ανάγκες

  Για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας πριν την έκδοση του εισιτηρίου σας και τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης που έχετε επιλέξει.

16
Σκύλοι οδηγοί για τυφλούς ταξιδεύουν δωρεάν. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή μεταφορά σας θα πρέπει να ζητήσετε νωρίτερα τη βοήθειά μας, πριν την έκδοση του εισιτηρίου από τον πράκτορα σας ή μαζί μας απευθείας.
17

Ταξιδιωτικά έγγραφα:

 • Ταξιδιωτικά έγγραφα για επιβάτες 12 ετών και άνω:

  Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, αναλόγως τη χώρα προορισμού σας. Μόνο για πτήσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε περίπτωση απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας, έχετε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε με άλλο επίσημο έγγραφο που φέρει τη φωτογραφία σας (π.χ. Δίπλωμα Οδήγησης).

 • Ταξιδιωτικά έγγραφα για βρέφη και παιδιά κάτω των 12 ετών:

  Πρέπει να φέρουν διαβατήριο.

  Μόνο για πτήσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας, γίνεται δεκτή είτε βεβαίωση ταυτοπροσωπίας είτε το πιστοποιητικό γέννησης με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού, επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.

  Σε περίπτωση που το παιδί ταξιδεύει μόνο με τον ένα γονέα ή κηδεμόνα, χρειάζεται εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με την οποία δίνεται η άδεια συνοδείας του παιδιού από το συγκεκριμένο γονέα ή κηδεμόνα μόνο (Η η εξουσιοδότηση πρέπει να υπογράφεται από τον έτερο γονέα). Για πτήσεις εξωτερικού η εξουσιοδότηση, με τον ως άνω τρόπο, πρέπει να γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Αν ο γονέας που ταξιδεύει με το παιδί φέρει επίσημο έγγραφο για την πλήρη επιμέλεια , δε χρειάζεται εξουσιοδότηση.

 • Ιατρικές βεβαιώσεις εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας για το οποίο και θα πρέπει να μας ενημερώσετε.
 • Ταξιδιωτικά έγγραφα για κατοικίδια:

  Βιβλιάριο υγείας ζώου εάν θέλετε να μεταφέρετε μαζί σας κατοικίδιο ζώο,(σκύλος, η γάτα) καθώς και δήλωση / βεβαίωση ότι εσείς είστε ο ιδιοκτήτης του ζώου.

  Απαραίτητο είναι επίσης να έχετε φροντίσει το κατοικίδιό σας να φέρει μικροτσίπ ταυτότητας.

  Απαιτείται πλήρης εμβολιασμός που πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την πτήση και να είναι σε ισχύ την ημέρα του ταξιδιού.

 • Για την μεταφορά όπλων και πυρομαχικών, ως προς την γνησιότητα των εγγράφων που βεβαιώνουν την νόμιμη κατοχή και οπλοφορία, ο έλεγχος γίνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

background
care plane icon

Tαξιδεύουμε με ασφάλεια