Όροι SKY Valentine's Gift

Όροι SKY Valentine's Gift

Όροι SKY Valentine's Gift

Feb 12, 2021

Όροι Συμμετοχής

Η εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «SKY EXPRESS», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με υποκατάστημα στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 48 19019, Σπάτα, Αττικής (εφεξής «Διοργανώτρια») διεξάγει προωθητική ενέργεια με την ονομασία «SKY gift» (εφεξής «προωθητική ενέργεια» ή «κλήρωση» ή «διαγωνισμός»). Στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στην ενότητα https://www.skyexpress.gr/el/book/sky-gift υπάρχει πεδίο «SKY gift» στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να προαγοράσουν κουπόνια αεροπορικής μεταφοράς. Η προωθητική ενέργεια συνίσταται σε κλήρωση μεταξύ των πελατών του «SKY gift» της χρονικής περιόδου από 12 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της οποίας θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) SKY gift ίσης αξίας με αυτό που θα αγοράσουν.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας της SKY express. Ημερομηνία έναρξης της κλήρωσης ορίζεται η 12/02/2021 και ημερομηνία λήξης της κλήρωσης ορίζεται η 15/02/2021 και(«Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας»).

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι πελάτες της Διοργανώτριας πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις (εφεξής οι «Διαγωνιζόμενοι»):

 1. Είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών) και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 2. Προβούν σε αγορά «SKY gift» εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας της προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενους όρους και διαδικασίες αγοράς του «SKY gift», ως αναφέρονται στην ιστοσελίδαhttps://www.skyexpress.gr/el/book/sky-gift.
  Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση δεν έχουν οι εργαζόμενοι στον όμιλο της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς εργαζομένων α΄ και β΄ βαθμού.

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση όσες φορές επιθυμεί με ισάριθμες αγορές SKY gift. Ειδικότερα:

 • Η εξαργύρωση του SKY gift ισχύει για όλο το δίκτυο της SKY express (δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού).
 • Το SKY Gift έχει ισχύ 12 μηνών από την ημέρα έκδοσής του (το ταξίδι πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος των 12 μηνών).
 • Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μέσω του skyexpress.gr.
 • Το SKY gift μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύνολο του εισιτηρίου σας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υπηρεσιών αλλά και των φόρων αεροδρομίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά / προσθήκη να έχει ολοκληρωθεί μόνο κατά τη διάρκεια κράτησης του εισιτηρίου. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύνολο των επιβατών μιας κράτησης, υπό τηνπροϋπόθεση ένας από αυτούς να είναι ο παραλήπτης του Gift.
 • Από την εξαργύρωση του SKY Gift εξαιρούνται οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου και διαμονής σε ξενοδοχείο.
 • Εάν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο έπειτα από την πρώτη αγορά εισιτηρίου με εξαργύρωση του SKY Gift, μπορεί να εξαργυρωθεί στην επόμενη κράτηση εφόσον γίνει εντός της 12μηνης ισχύος του.
 • Εάν υφίσταται υπολειπόμενο ποσό στο SKY Gift, το οποίο δεν έχει εξαργυρωθεί και η 12μηνη ισχύς του SKY Gift έχει λήξει, τότε το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
 • Τα προσφερόμενα SKY gift δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 • Τα SKY gift αφορούν σε πτήσεις που εκτελούνται μόνο από την SKY EXPRESS και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρίας.
 • Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία.

Θα ζητηθεί επιπλέον από τους νικητές να δηλώσουν τα στοιχεία τους και συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας για ταυτοποίηση στοιχείων. Η διαδικασία παραλαβής των δώρων SKY gift θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απευθείας με τη SKY express. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η άμεση επικοινωνία με τον νικητή, η παραλαβή του SKY gift, ή σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης πτήσης, η ευθύνη της SKY express περιορίζεται και εξαντλείται στην προσφορά στον νικητή του δώρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων συμμετοχής.

Η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου γίνεται μέσω του www.skyexpress.gr με την χρήση του δοθέντος SKY gift. Κάθε SKY gift που δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο και λήγει, ακυρώνεται και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Επιπλέον, αν παρέλθουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα και οι νικητές δεν έχουν πραγματοποιήσει κράτηση / ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο χάνουν κάθε δικαίωμα ή αξίωση επί του επάθλου, χωρίς καμία εξαίρεση. Τα SKY gifts δεν εξαργυρώνονται, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο χρονικό διάστημα.

H SKY express δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη-εύρεση των νικητών, εφόσον καταβάλει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους με τα προαναφερόμενα μέσα. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο των νικητών δε συντρέχουν οι όροι συμμετοχής, ή αρνηθούν το δώρο, ή δεν επικοινωνήσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή τους για να παραλάβουν το δώρο τους, χάνουν το δικαίωμα τους να ζητήσουν το δώρο τους, το δώρο δεν αποδίδεται.. Τα SKY gift είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

Η SKY express διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με την Προωθητική Ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νικητές δεσμεύονται, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης, αμοιβής, ανταλλάγματος, κάλυψης εξόδων ή, εν γένει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση, να διευκολύνουν την SKY express στην έγκαιρη παραγωγή σχετικού οπτικού και ακουστικού υλικού και να παραστούν (εφόσον το επιθυμούν) σε κάθε σχετική εκδήλωση στην οποία θα προσκληθούν από την SKY express. Παράλληλα, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, επιτρέπουν στην SKY express να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους που σχετίζονται με την εν λόγω Προωθητική Ενέργεια, καθώς και μαγνητοσκοπημένη εικόνα ή/και ήχο τους για διαφημιστικούς σκοπούς, με οποιονδήποτε τρόπο διαφημίσεως, για ένα (1) χρόνο από την αξιοποίηση του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, ενώ συμμετέχοντας στον εν λόγω διαγωνισμό θεωρείται ότι οι νικητές έχουν χορηγήσει την πλήρη, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεση αναφορικά με τα παραπάνω. Με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, οι νικητές συμφωνούν, αναγνωρίζουν και αποδέχονται πλήρως, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ότι η χρήση του ονόματός τους και των λοιπών στοιχείων που έχουν καταχωρήσει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, καθώς και η διαφημιστική εκμετάλλευση των κατά τα άνω προσωπικών τους δεδομένων (ονόματος, εικόνας, ήχου κ.λπ.) δεν προσβάλλουν τα δικαιώματά τους στην προσωπικότητά τους κατ’ άρθρα 57 επ. ΑΚ και δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημιώσεως.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του παρόντος διαγωνισμού η διοργανώτρια SKY express συλλέγει, με βάση και τον τρόπο συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) αριθμό κινητού τηλεφώνου, β) ονοματεπώνυμο και γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους, και θα χρησιμοποιηθούν για λόγους ενημέρωσης σχετικά με το Διαγωνισμό και επικοινωνίας με τους αναδειχθησομένους από τον Διαγωνισμό νικητές μέσω των προβλεπόμενων μεθόδων συμμετοχής. Με τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από τους διοργανωτές, προς το σκοπό της διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών του διαγωνισμού, της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αυτού και της πραγματοποίησης όλων των αναγκαίων ενεργειών εν γένει για την κράτηση και έκδοση αεροπορικού σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα μπορούν να αποθηκευθούν σε σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για λόγους ελέγχου των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού. ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ή νικητών του διαγωνισμού δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού και στην κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την κλήρωση και την παράδοση των δώρων στους νικητές για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνουν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως των κληρώσεων, της παραλαβής των δώρων, κλπ. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με την παρούσα ότι διατηρούν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.

Η SKY express διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό ή να ακυρώσει τον εν λόγω Διαγωνισμό και οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημιώσεως. Η SKY express διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο, προσώπων, που κατά την άποψή της, χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα ως προς τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Προωθητική Ενέργεια ή παραβιάζουν οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος. Επίσης, η SKY expressδικαιούται να αποκλείει χρήστες από τον Διαγωνισμό και να μην αναπαράγει οπτικό υλικό ιδίως όταν αυτό είναι αντίθετο στα χρηστά ήθη, προσβάλει και μειώνει την εικόνα της SKY express, δικαιώματα τρίτων, έχει παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο κτλ. Οι Όροι Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια βρίσκονται αναρτημένοι στο skyexpress.gr. Με την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχεστε αυτόματα, πλήρως, ανέκκλητα και χωρίς επιφύλαξη όλους τους παρόντες όρους συμμετοχής.