Όροι & Προϋποθέσεις "Διαγωνισμός SKY express"

Όροι & Προϋποθέσεις "Διαγωνισμός SKY express"

 1. Η Ενέργεια «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SKYEXPRESS» (εφεξής «η Ενέργεια») διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια» ή «η Τράπεζα), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους. Η εταιρία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «SKY EXPRESS» (εφεξής «Δωροθέτρια») θα χορηγήσει τα Δώρα (εφεξής «Δώρα») της Κλήρωσης (εφεξής «Κλήρωση»), όπως αυτά ορίζονται στον όρο 5.

 2. Διάρκεια: Η Ενέργεια θα διαρκέσει από την 14/Μαΐου 2021 (00:01) έως και την 20/Ιουνίου 2021 (24:00).

 3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στη Δωροθέτρια. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν οι πελάτες της Διοργανώτριας που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»):

  • Είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών) και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
  • Είναι κάτοχοι οποιαδήποτε ενεργής Κάρτας εκδόσεως της Διοργανώτριας από τις εξής: Debit Mastercard, Debit Mastercard Business Ατομικών Επιχειρήσεων ,Mastercard , Gold Mastercard, Platinum Mastercard, Premium Debit Mastercard, Private Banking Debit Mastercard, Debit VISA, VISA, Prepaid VISA, My Club Card VISA, Toyota VISA.
  • Όσοι είναι κάτοχοι οποιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Διοργανώτριας, μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των Κληρώσεων, όπως αυτές ορίζονται στον όρο 6, δεν εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των δανειακών τους υποχρεώσεων μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών.
 4. Διαδικασία Συμμετοχής: Κάθε έγκυρη συναλλαγή αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων της Δωροθέτριας, αποκλειστικά από τον διαδικτυακό τόπο (www.skyexpress.gr) κατά την Διάρκεια τη Ενέργειας, με χρήση Κάρτας της Διοργανώτριας, όπως αυτές αναγράφονται στον όρο 3, παρέχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή στη Κλήρωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο ,6 στον κάτοχο της κάρτας σύμφωνα με τα ως άνω υπό 3β οριζόμενα. Κάθε επόμενη συναλλαγή που πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο παρέχει δικαίωμα επιπλέον συμμετοχής. Η συμμετοχή στην Κλήρωση είναι αυτόματη και δεν προϋποθέτει επιπλέον ενέργεια από τον συμμετέχοντα πλην της αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων της Δωροθέτριας από τον διαδικτυακό τόπο της Δωροθέτριας (www.skyexpress.gr), κατά την Διάρκεια της Ενέργειας, με χρήση Κάρτας της Τράπεζας.

 5. Δώρα:
  Πενήντα (50) τυχεροί θα κερδίσουν από ένα (1) διπλό αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (round trip) σε ένα από τα ακόλουθα δρομολόγια εσωτερικού της Δωροθέτριας: Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή Αθήνα-Ηράκλειο ή Αθήνα-Ρόδος ή Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο. Το διπλό αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (round trip) θα αφορά στην πραγματοποίηση ενός μετ’ επιστροφής ταξιδίου (round trip) σε ένα από τα ανωτέρω δρομολόγια βάσει διαθεσιμότητας της Δωροθέτριας. Η Δωροθέτρια θα δύναται να μεταθέσει την ημερομηνία του ταξιδιού ενημερώνοντας τον νικητή. Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης από υπαιτιότητα της Δωροθέτριας, η Δωροθέτρια σε συνεννόηση με τον νικητή θα συμφωνήσουν νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται παρακάτω. Η Δωροθέτρια δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της.
  Επιπλέον διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Η ισχύς των Δώρων ορίζεται έως και 31/12/2021 και παρέχονται βάσει διαθεσιμότητας.
  • Στα αεροπορικά εισιτήρια περιλαμβάνονται οι ναύλοι και οι φόροι αεροδρομίου.
  • Η εξαργύρωση των Δώρων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Δωροθέτριας (τηλέφωνο επικοινωνίας 801 112 8288).
  • Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρήματα.
  • Τόσο η Διοργανώτρια, όσο και η Δωροθέτρια ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των Δώρων της Κλήρωσης και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν υποστεί ο κάθε Νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω Δώρα που κέρδισε ή κατά τη χρήση των εν λόγω Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Δωροθέτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ματαιώσεις, καθυστερήσεις, ατυχήματα, σωματικές βλάβες, κλοπές ή οποιαδήποτε ζημία των νικητών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ή για γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως ενδεικτικά: απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες, εξεγέρσεις, μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ).
 6. Διαδικασία Κλήρωσης – Απόδοση Δώρων Η Κλήρωση θα διενεργηθεί την 09/07/2021 , στις 02:00 μ.μ., και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας, Πειραιώς 74, Μοσχάτο Αττικής – 3ος όροφος, παρουσία αρμοδίων στελεχών της Διοργανώτριας, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.
  Από τη Κλήρωση θα αναδειχθούν Πενήντα (50) Νικητές και Δέκα (10) Επιλαχόντες.

 7. Η Διοργανώτρια αμέσως μετά τη διενέργεια της Κλήρωσης, θα ενημερώσει τους Νικητές είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω e-mail, είτε με γραπτό μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στη Τράπεζα ως τηλέφωνο ή e-mail επικοινωνίας.

 8. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής από κάποιο Νικητή του Δώρου της Κλήρωσης – η οποία πρέπει να είναι ρητή και να γνωστοποιηθεί εγγράφως στη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact.center@nbg.gr εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη σχετική ενημέρωσή του κατά τα οριζόμενα στον όρο 7 - ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στον όρο 3, ή η Τράπεζα έχει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επικοινωνία με αυτόν ή αν δεν εμφανιστεί, η θέση του θα καταλαμβάνεται αυτόματα από έναν από τους Επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά που αυτοί κληρώθηκαν. Η ενημέρωση του Επιλαχόντα θα γίνει με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στον όρο 7.

 9. Εάν κάποιος πελάτης της Διοργανώτριας, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη Κλήρωση, θα πρέπει να το δηλώσει στη Διοργανώτρια με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact.center@nbg.gr μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της Ενέργειας όπως αυτή ορίζεται στον όρο 2. Στην περίπτωση που δεν δηλώσει την άρνησή του κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή του σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 10. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενέργειας, η Διοργανώτρια προβαίνει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα των στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ενέργειας για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής. Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), στον Ν. 4624/2019 και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.
  Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας στη Δωροθέτρια, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ενέργειας, για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση αυτής.
  Στο πλαίσιο της εν λόγω Ενέργειας η Τράπεζα θα προβεί στη δημοσιοποίηση στοιχείων των Νικητών (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr, τα οποία θα εμφανίζονται σε αυτόν μέχρι και τις 16/07/2021.
  Η Τράπεζα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας, καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, dpo@nbg.gr) ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. Σε περίπτωση που θεωρούν ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν, εφόσον επιθυμούν, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 11. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους www.go4more.gr και www.skyexpress.gr.

 12. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

 13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της Ενέργειας καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες όρους ή να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να αναβάλει την Ενέργεια, με σχετική ανακοίνωσή της στο διαδικτυακό τόπο www.go4more.gr.

 14. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.